INFORMACJE OGÓLNE - DANE OSOBOWE
 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. rozporządzeniem (WE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady, ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych osobowych („rozporządzenie RODO”). Poniżej opisana polityka omawia zasady, na jakiej podstawie zbieramy dane osobowe, w jaki sposób je przetwarzamy oraz kto ma do nich dostęp.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w tym serwisie jest Selcar Rafał Goliński, ul. Marianów 13, 96-330 Wygoda, NIP: 8381806039, Regon: 146495669, reprezentowana przez Rafała Golińskiego, dalej zwany „Selcar”.
 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”)
 4. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 5. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetnie przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu.
Rodzaj przetwarzanych danych
 1. Dane osobowe personalne :
  1. Dane personalne które pozwalają jednoznacznie zidentyfikować Cię jako użytkownika i naszego klienta to imię, nazwisko, numer PESEL, adres zameldowania/zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego (dowód osobisty, numer paszportu lub inny podobny dokument), państwo lub organ, który je wydał i jego ważność, podpis. W przypadku przedsiębiorców dodatkowo numer identyfikacji podatkowej i numer REGON
  2. Dane osobowe kontaktowe: Dane kontaktowe, które przetwarzamy wyłącznie w celu wzajemnego kontaktu w zakresie danej sprawy należą do nich: adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej e-mail i inne podane przez Ciebie informacje umożliwiające kontakt.
  3. Dane dotyczące przedmiotów transakcji: W danych przedmiotów transakcji zawierają się głównie dane samochodów takie jak nr VIN, nr rejestracyjny czy data produkcji a także jego historia pochodzenia informacje te omawiamy za pomocą formularza kontaktowego, poczty email lub telefonicznie.
Informacje prawne dotyczące przetwarzania danych

W większości przypadków przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, w przypadkach wyjątkowych w celu wypełnienia wzajemnych zobowiązań ustawowych lub umownych celem zapewnienia ochrony wzajemnych praw i interesów nie wymagamy Twojej zgody na przetwarzanie.

Przetwarzamy Państwa dane w oparciu o:

 • zgodę przekazaną nam poprzez wysłanie formularza kontaktowego z naszej strony internetowej, pocztę email bądź kontakt telefoniczny
 • wywiązanie się z wzajemnych zobowiązań i interesów na podstawie zawartych lub negocjowanych umów kupna sprzedaży
 • wywiązanie się ze zobowiązań nakładanych na strony wszystkich zawieranych przez nas transakcji przez ustawodawstwo RP Regulacje prawne regulujące wymóg przetwarzanie Twoich danych:
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
  • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
  • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
  • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  • ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (niniejsza ustawa reguluje prawa i obowiązki w zakresie udzielania i pośrednictwa w udzielaniu kredytu konsumenckiego),
  • ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ustawa ta nakłada obowiązek przeprowadzania identyfikacji i kontroli klientów)
Metodyka przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych przez Selcar odbywa się w sposób ręcznych lub przy pomocy oprogramowania komputerowego, które nie ma możliwość automatycznego podejmowania decyzji za użytkownika. Wszystkie dane są chronione przy pomocy aplikacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo a także procedury organizacyjne w przepływie informacji, stosowane wewnątrz firmy.

 1. Operatorzy i podmioty przetwarzające dane osobowe:

Państwa dane są przetwarzane przez Administratora i wewnątrz struktury Selcar przez osoby zatrudnione, a także przez podmioty do tego upoważnione. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych zgodnie z prawem następującym podmiotom:

 • firmy zewnętrzne na podstawie umowy o przetwarzanie danych w imieniu Selcar;
 • dostawcy usług pocztowych, łączności i środków łączności elektronicznej;
 • firmy ubezpieczeniowe w których ubezpieczone są lub były przedmioty transakcji;
 • agencje windykacyjne i kancelarie prawne w celu odzyskania należności oraz dochodzenia roszczeń wynikających z wzajemnych zobowiązań;
 • organy administracyjne i prawne w celu nadzoru na podstawie szczególnych przepisów prawnych.\

2. Przekazywanie przetwarzanych danych osobowych do państw trzecich

3. Wszystkie Państwa dane przetwarzane przez Selcar nie są przekazywane do państw trzecich.

Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe są przechowywane i archiwizowane zgodnie z ustawowymi terminami nałożonymi przez prawo i tak długo, jak to niezbędne. Przetwarzamy dane osobowe przez okres trwania tytułu prawnego, który pozwala nam przetwarzać dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a nie doszło do transakcji pomiędzy nami, przetwarzamy Twoje dane osobowe przez okres 24 godzin od czasu ich pozyskania. Dane osobowe przetwarzane za Państwa zgodą są przechowywane tylko przez czas trwania celu, na jaki została udzielona zgoda. O ile w zgodzie nie zaznaczono inaczej.

Prawa i obowiązki związane z ochroną danych osobowych

Państwa dane są przetwarzane zgodnie z prawem, tym samym macie Państwo możliwość skontaktowania się z Administratorem w celu aktualizacji, ograniczenia, przeniesienia lub kontroli sposobu przetwarzania swoich danych osobowych.

 1. Prawo do usunięcia swoich danych osobowych

W każdej chwili macie Państwo możliwość skontaktowania się z nami i na pisemny wniosek skasowanie swoich danych w przypadku kiedy:

 • nie są wymagane do celu, w którym zostały przetworzone,
 • została wypowiedziana zgoda na przetwarzanie,
 • przetwarzane dane zostały wykorzystane niezgodnie z prawem,

Możliwość usunięcia danych nie dotyczy sytuacji, w których przetwarzanie danych jest konieczne

2. Prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych

W przypadku kiedy zostały naruszone zasady ochrony co do sposobu przetwarzania danych osobowych przez Selcar, przysługuje Państwu możliwość złożenia skargi do organu nadzorującego, którego dane zostały podane poniżej:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

3.  Wykonywanie uprawnień

W kwestiach dodatkowych pytań co do ochrony i sposobu przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt listowny lub email. Na wszystkie zapytania odpowiadamy w maksymalnym terminie 30 dni od momentu otrzymania zapytania. W sytuacjach wyjątkowych Selcar zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu do 60 dni o czym powiadomimy Państwa w preferowany sposób komunikacji,

Wykonywanie uprawnień

W kwestiach dodatkowych pytań co do ochrony i sposobu przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt listowny lub email. Na wszystkie zapytania odpowiadamy w maksymalnym terminie 30 dni od momentu otrzymania zapytania. W sytuacjach wyjątkowych Selcar zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu do 60 dni o czym powiadomimy Państwa w preferowany sposób komunikacji,

STRONA INTERNETOWA I PLIKI COOKIES
Informacje w formularzach

Informacje o części zachowań użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.

Dodatkowo zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,
 • informacje o danych przeglądarki użytkownika,
 • Informacje o adresie IP użytkownika.

Wszystkie ww. dane nie są kojarzone z konkretnym użytkownikiem przeglądającym nasz serwis internetowy, ponadto są one wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem.

Wszystkie dane zbierane przez serwis są dobrowolnie podawane przez użytkownika, pozostałe informacje zapisywane przez serwis dotyczą parametrów połączenia takich jak czas czy adres IP. Adres IP jest używany wyłącznie w celu identyfikacji pojedynczego logowania na naszej stronie internetowej, a także w celu obrony przed atakami komputerowymi.

Dane uzupełnianie przez użytkownika w formularzu bez jego zgody nie są udostępnianie osobom trzecim, jeśli umożliwiają one identyfikację użytkownika jako konkretnej osoby fizycznej ma on możliwość i prawo do ich wglądu, modyfikacji czy żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Wszystkie dane udostępnianie przez użytkownika w wyniku wysłania formularza kontaktowego służą jedynie do weryfikacji i wyceny przedmiotu sprzedaży bądź nawiązania kontaktu telefonicznego.

Przesyłając wraz z formularzem zdjęcia pojazdu użytkownik zezwala na wykorzystanie wybranych zdjęć w celach marketingowych, np. poprzez umieszczenie obok opinii napisanej po transakcji.

Informacja o plikach cookies
 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3.  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików: cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
Logi serwera
 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  • czas nadejścia zapytania,
  • czas wysłania odpowiedzi,
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4.  Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
Pliki cookies - jak wyrażać i cofać zgodę?
Dane konktaktowe

Selcar Rafał Goliński, ul. Marianów 13, 96-330 Wygoda, Nip: 8381806039, Email: biuro@selcar.pl